Kolloquien des laufenden Semesters


Rechtspsychologisches Kolloquium (Profs. F. Lösel/M. Stemmler/F. Streng)

Kolloquium Motivationspsychologie (Prof. O.C. Schultheiss)

Kolloquium Entwicklungspsychologie (Prof. G. Spangler)

Kolloquium Sozialpsychologie (Prof. A. Abele-Brehm)

Kolloquium Gesundheitspsychologie (Prof. N. Rohleder)

Kolloquium Psychologie im Arbeitsleben (Prof. C. Niessen)

Kolloquium Psychologische Diagnostik (Prof. M. Stemmler)